Girls Book

REGULAMIN spotkań

Regulamin

 1. Girls Book jest cyklicznie aktualizowanym Katalogiem kobiet (Uczestniczek) poszukujących partnera do stałej relacji, publikowanym w formie elektronicznej i/lub drukowanej; oraz powiązaną z tym katalogiem Usługą pośrednictwa w organizacji spotkań między Uczestniczkami a potencjalnymi partnerami (Kandydatami). Usługa jest świadczona osobom pełnoletnim. Spotkania są organizowane w formie Spotkań Zapoznawczych i Spotkań Romantycznych. Katalog i Usługa są prowadzone przez Ministerstwo Miłości (Organizator), www.ministerstwo.love, e-mail: kontakt@ministerstwo.love.
 2. Dołączenie Kandydatki do Girls Book następuje w drodze pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez nią Wniosku (Kwalifikacja). Decyzję o Kwalifikacji podejmuje Organizator. Złożenie Wniosku nie jest równoznaczne z Kwalifikacją. W ramach Kwalifikacji, Organizator może przeprowadzić sesję zdjęciową (Casting) z udziałem Kandydatki. W chwili poinformowania Kandydatki o jej kwalifikacji, Kandydatka staje się Uczestniczką w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Dołączenie do Katalogu (Uczestnictwo) jest równoznaczne z dołączeniem do Usługi.
 3. Organizator może pobierać opłaty za proces Kwalifikacji, za dołączenie Uczestniczki do Katalogu, i/lub za inne powiązane usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem publikowanym na stronach internetowych Organizatora. W przypadku podania przez Uczestniczkę fałszywych informacji podczas Kwalifikacji, Organizator może żądać rekompensaty w wysokości do 300 zł.
 4. Uczestnictwo w Usłudze trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od chwili dodania Uczestniczki do Katalogu i kończy się w chwili rozpoczęcia przez Uczestniczkę Spotkania Romantycznego. Ponowne przystąpienie do Kwalifikacji jest możliwe najwcześniej po 12 miesiącach. Po zakończeniu Uczestnictwa, profil Uczestniczki w Katalogu internetowym jest oznaczany jako nieaktywny lub usuwany.
 5. Uczestniczka ma prawo wycofać się z Usługi w dowolnym momencie pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji. Jeżeli rezygnacja nastąpi przed upływem 30 dni od dnia dołączenia do Katalogu, a Uczestniczka nie poniosła opłaty za proces Kwalifikacji lub opłata była niższa niż 300 zł, Organizator ma prawo żądać od Uczestniczki dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł.
 6. W ramach realizacji Usługi, Organizator pośredniczy w organizacji Spotkań między Uczestniczkami i Kandydatami. Spotkanie odbywa się na prośbę Kandydata przekazaną Uczestniczce za pośrednictwem Organizatora i wymaga każdorazowej zgody Uczestniczki. Uczestniczka ma prawo odmówić uczestnictwa w proponowanym jej Spotkaniu. Zgoda Uczestniczki na Spotkanie Zapoznawcze nie oznacza jej automatycznej zgody na Spotkanie Romantyczne lub kolejne Spotkanie Zapoznawcze z tym samym Kandydatem.
 7. W przypadku gdy Uczestniczka wyraziła zgodę na uczestnictwo w Spotkaniu w ustalonym miejscu i czasie, ale nie przyszła na nie lub odwołała je na mniej niż 24 godziny przed terminem, Organizator może żądać rekompensaty za takie – nieodbyte z winy Uczestniczki – spotkanie, w kwocie 300 zł w przypadku Spotkania Zapoznawczego lub 500 zł w przypadku Spotkania Romantycznego.
 8. Spotkanie Zapoznawcze odbywa się w miejscu publicznym, takim jak np. restauracja, kawiarnia, park. Kandydat biorący udział w Spotkaniu Zapoznawczym z Uczestniczką zobowiązuje się:
  a) nie podejmować i nie proponować Uczestniczce współżycia seksualnego w trakcie Spotkania ani po jego zakończeniu;
  b) nie proponować i nie zgadzać się na przeniesienie lub kontynuowanie Spotkania w miejscu prywatnym, takim jak np. mieszkanie lub pokój hotelowy;
  c) nie kontaktować się z Uczestniczką po Spotkaniu inaczej, niż za pośrednictwem Organizatora.

  Powyższe ograniczenia przestają obowiązywać w chwili rozpoczęcia Spotkania Romantycznego przez Kandydata i Uczestniczkę, lub w chwili wykluczenia Uczestniczki z Usługi. Naruszenie powyższych zasad przez Kandydata może skutkować odmową świadczenia mu dalszych usług przez Organizatora.

 9. Spotkanie Romantyczne odbywa się w miejscu prywatnym, takim jak np. pokój hotelowy. Przed odbyciem Spotkania Romantycznego, Kandydat i Uczestniczka muszą odbyć przynajmniej jedno wspólne Spotkanie Zapoznawcze.
 10. Koszt organizacji Spotkań pokrywa Kandydat. Jeżeli Uczestniczka wycofa swoją zgodę przed Spotkaniem, a Kandydat zapłacił za organizację tego Spotkania, opłata jest zwracana. Opłaty organizacyjne ponoszone przez Kandydata trafiają do Organizatora i żadna ich część nie jest przekazywana Uczestniczce. Przed rozpoczęciem Spotkania, Kandydat jest zobowiązany przedstawić Organizatorowi swój dokument tożsamości do wglądu; niedopełnienie tego obowiązku przez Kandydata może skutkować anulowaniem Spotkania bez zwrotu opłaty.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Spotkań i nie gwarantuje, że będzie on zgodny z oczekiwaniami Kandydata lub Uczestniczki. W szczególności, decyzja o podjęciu współżycia seksualnego w czasie Spotkania Romantycznego jest samodzielną decyzją Kandydata i Uczestniczki.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg ani trwałość relacji nawiązanej przez Kandydata i Uczestniczkę w wyniku Spotkań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się Kandydata i Uczestniczki z obietnic składanych drugiej stronie przed lub w trakcie Spotkań, również jeżeli te obietnice były przekazywane za pośrednictwem Organizatora.
 13. Organizator weryfikuje tożsamość Uczestniczki oraz jej wiek na dzień Castingu lub Kwalifikacji do Girls Book. Pozostałe informacje o Uczestniczce publikowane w Katalogu, jak również jej deklaracja chęci znalezienia partnera do stałej relacji intymnej, są oparte na oświadczeniu własnym Uczestniczki. Organizator nie odpowiada za rzetelność, kompletność, prawdziwość, ani aktualność tych informacji. Wszelkie istotne dla Kandydata informacje powinien on zweryfikować samodzielnie w trakcie Spotkania Zapoznawczego.
 14. Infomacje o każdym Kandydacie przekazywane Uczestniczce przez Organizatora są oparte na oświadczeniu własnym Kandydata. Organizator nie odpowiada za rzetelność, kompletność, prawdziwość, ani aktualność tych informacji. Wszelkie istotne dla Uczestniczki informacje powinna ona zweryfikować samodzielnie w trakcie Spotkania Zapoznawczego.
 15. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestniczkę z Usługi bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku złamania przez nią zapisów niniejszego Regulaminu, niestawienia się na umówione Spotkanie, uporczywej odmowy uczestnictwa w proponowanych jej Spotkaniach, niestosownego zachowania wobec Kandydatów lub Organizatora, lub z innych powodów.
 16. Organizator ma prawo odmówić świadczenia Usługi Kandydatowi bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku złamania przez Kandydata zapisów niniejszego Regulaminu, niestawienia się Kandydata na umówione Spotkanie, niedopełnienia płatności, niestosownego (np. wulgarnego, agresywnego itp.) zachowania Kandydata wobec Uczestniczek lub Organizatora, lub z innych powodów.
 17. Materiały i zdjęcia publikowane w Katalogu są objęte prawami autorskimi. Ich wykorzystanie i dystrybucja poza Katalogiem przez osoby trzecie jest niedozwolone.
 18. Prawa autorskie do zdjęć Kandydatki wykonanych w ramach Castingu należą do Organizatora. Organizator udziela Kandydatce prawa do wykorzystania jej zdjęć z Castingu w celach prywatnych, w tym do rozpowszechniania ich na prywatnych profilach w mediach społecznościowych.

  RODO

 19. Korzystanie z Usługi przez Kandydata lub Uczestniczkę oznacza wyrażenie przez niego/nią zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego/jej Danych osobowych przez Organizatora w celu świadczenia i promowania Usługi. Udział Kandydatki w procesie Kwalifikacji oznacza wyrażenie przez nią zgody na gromadzenie i przetwarzanie jej Danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu Kwalifikacji, świadczenia i promowania Usługi. Administrator danych osobowych: rodo@ministerstwo.love
 20. W zakres Danych wchodzą m.in. następujące dane Kandydata, Kandydatki lub Uczestniczki: zdjęcia i filmy przedstawiające tę osobę, dane identyfikacyjne (imię, nazwisko itp.), informacje udostępnione we Wniosku Kandydatki do Girls Book, informacje przekazane pisemnie lub ustnie w komunikacji z Organizatorem, korespondencja e-mail i sms z Organizatorem, nagrania rozmów telefonicznych. Rozmowy telefoniczne na Infolinii Ministerstwa Miłości i Girls Book mogą być rejestrowane w celu poprawy jakości usług. Korzystanie z Infolinii oznacza zgodę na nagrywanie rozmów.
 21. Organizator ma prawo publikować zdjęcia i profile osobowe Uczestniczek na swoich stronach internetowych i w innego rodzaju publikacjach własnych, w tym drukowanych lub cyfrowych. Organizator ma prawo wykorzystać zdjęcia i profile osobowe Uczestniczek w celach marketingowych, w tym publikując je w zewnętrznych serwisach internetowych, takich jak media społecznościowe lub reklamy internetowe.
 22. Prawo do przechowywania Danych przysługuje Organizatorowi przez okres trwania procesu Kwalifikacji i do 12-stu miesięcy po jego zakończeniu w przypadku Kandydatek; oraz przez okres świadczenia Usługi i do 12-ciu miesięcy po jego zakończeniu w przypadku Uczestniczek i Kandydatów. Prawo do publikowania zdjęć i profilów osobowych Uczestniczek przysługuje Organizatorowi bezterminowo.
 23. Kandydat / Kandydatka / Uczestniczka może zażądać usunięcia jego/jej Danych. Organizator zobowiązuje się do trwałego usunięcia Danych w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania podpisanego przez Kandydata / Kandydatkę / Uczestniczkę. Organizator ma prawo odmówić w przyszłości świadczenia Usługi lub przyjęcia do Kwalifikacji osoby, której Dane zostały wcześniej usunięte na żądanie.
 24. Uczestniczka może zażądać usunięcia jej zdjęć i profilu osobowego ze strony internetowej Katalogu. Organizator zobowiązuje się do realizacji takiego żądania w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania podpisanego przez Uczestniczkę.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 25. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Korzystanie z Usługi lub uczestnictwo w procesie Kwalifikacji oznacza każdorazową akceptację niniejszego Regulaminu w jego aktualnej wersji opublikowanej pod adresem internetowym: https://girlsbook.pl/regulamin